Love królowe

Ludwik Węgierski

Ludwik Węgierski
Opracowała Agnieszka Garduła

Ludwik Węgierski

Ludwik urodził się piątego marca 1326 roku w Wyszehradzie. Pochodził z węgierskiej dynastii Andegawenów. Ojcem Ludwika był król Robert, a matką Elżbieta Łokietkówna, córka Władysława Łokietka. Jednocześnie władczyni była siostrą króla Kazimierza Wielkiego.
Ludwik był jednym z najpotężniejszych władców swojej epoki w Europie. Sprawował on rządy na Węgrzech, w Polsce, Chorwacji, Mołdawii, Wołoszczyźnie oraz w Serbii i Bułgarii. 


Zaświadczenie datowane na 1373 rok wydane przez matkę Ludwika Elżbietę Łokietkównę

Ludwik został koronowany na władcę Polski po śmierci Kazimierza Wielkiego 17 listopada 1370 roku. Dzięki tej ceremonii kraj nad Wisłą związał się unią personalną z Węgrami. Monarcha nie został jednak długo na swych nowych włościach, wrócił do ojczyzny, powierzając rządy regencyjne swojej matce.
Ludwik zapisał się w historii jako król sprawiedliwy, z dalekowzroczną wizją na przyszłość swojego królestwa. Dwukrotnie zamężny, z powodu braku męskiego potomka, który mógłby przejąć rządy, postanowił rozdzielić majątek między dwie córki. Po licznych dyskusjach osiągnięto konsensus. Jadwiga otrzymała koronę polską. Jej tytuł króla oznaczał, że pełniła ona tą odpowiedzialną rolę samodzielnie, nie była tylko żoną faktycznego władcy. Aby uzyskać zgodę szlachty polskiej w tej kwestii, Ludwik uchwalił przywilej koszycki. Rok 1374 był datą, która wyznaczyła wprowadzenie pierwszego przywileju generalnego, obejmującego rycerstwo całego kraju. Głosił on, że szlachta nie miała już obowiązku naprawiania twierdz i umocnień, nie ponosiła także kosztów związanych z utrzymaniem władcy oraz jego podczas podróży. Ponadto Ludwik zobowiązał się ustanowienia prawa, na mocy którego urzędy przysługiwały osobom pochodzącym tylko z rodzimego terenu.


Autorem podobizny Ludwika jest Marcello Bacciarelli

Przez historyków Ludwik wspominany jest jako władca, który uporządkował prawo węgierskie, uregulował prawa szlachetnie urodzonych do dziedziczenia po przodkach, a także zapamiętany został jako ten, który zniósł prawo przywiązania chłopów do ziemi.11 grudnia to data, gdy w 1351 roku władca zatwierdził decretum unicum, tym samym zrównując uprawnienia szlachty i magnatów. 
Reformy wojskowe, które przeprowadził Ludwik, doprowadziły do unowocześnienia armii. Wprowadził on obowiązek utrzymania oddziałów wojów przez duchownych, chłopów oraz mieszczaństwo, choć jednocześnie zadbał o rozwój miast, nadając im liczne przywileje, które sprzyjały rozwojowi handlu, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Najstarszy na Węgrzech uniwersytet został założony przez Ludwika w 1367 roku

Jak zapisał Jan z Küküllo w czternastowiecznych kronikach, Ludwik był człowiekiem należytego wzrostu, o wyniosłych oczach, kędzierzawych włosach i brodzie, o jasnym obliczu, dużych wargach i o ramionach nieco zgarbionych. Węgrzy pamięć o tym królu uczcili, nadając mu przydomek Wielki.


Źródła:
https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/2369417,Przywilej-koszycki-%e2%80%93-pierwszy-krok-ku-demokracji-szlacheckiej
https://muzhp.pl/pl/e/1672/koronacja-ludwika-wegierskiego
Jan Dąbrowski, Utwierdzenie państwa polskiego oprac. Teksty źródłowe do nauki historii w szkole średniej, 1923 Kraków
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_w_Peczu#/media/Plik:Hungary_Pecs_2005_June_076University.jpg
https://polona.pl/item/ludwik-wegierski-1370-1382-warszawa-zamek-krolewski,NzU1MTk0MTc/0/#info:metadata
https://polona.pl/item/elzieta-starsza-krolowa-wegierska-i-polska-potwierdza-ze-malgorzata-corka-bogusza,NTk4Nzk3NTg/1/#info:metadata

Fundacja Burza Mózgów

ul. Felicjanek 10, 31-104 Kraków,
NIP 676 248 38 62,
KRS 0000539864

Dołącz do nas!

Pozostań z nami w kontakcie. Przeczytaj jak przetwarzamy i chronimy Twoje dane.